FAQ

Proč se stanovují ceny tepla jen předběžně na daný rok?

Protože Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu je v bodě 1) Základní podmínky pro ceny tepelné energie dáno, že ekonomicky oprávněnými náklady v ceně tepelné energie jsou náklady nezbytné pro výrobu a rozvod tepelné energie v kalendářním roce, které vycházejí z účetnictví dodavatele. A protože na začátku roku výši těchto nákladů nemůžeme znát, tvoříme tzv. plánovanou (předběžnou) kalkulaci, ve které uplatníme pouze námi předpokládané ekonomicky oprávněné náklady, přiměřený zisk a předpokládané množství tepelné energie v kalendářním roce.

Z jakých položek se skládá cena tepla?

Cena tepla je tvořena ekonomicky oprávněnými náklady, které lze rozdělit na dvě základní skupiny:

  1. Proměnné ekonomicky oprávněné náklady (palivo, elektřina spotřebovaná při výrobě nebo rozvodu tepla, technologická vod.
  2. Stálé ekonomicky oprávněné náklady (opravy, odpisy, nájemné, režijní náklady, mzdy a zákonné pojištění, pojištění majetku, revize atd.).
  3. Zisk (jeho výše je kalkulována s ohledem na výši ceny tepelné energie).

Bližší vymezení některých ekonomicky oprávněných nákladů ve věcně usměrňované ceně tepelné energie včetně stanovení podmínek pro určení jejich výše lze nalézt v příloze č.1 účinného cenového rozhodnutí k cenám tepelné energie.

Jaké výhody přináší centrální zásobování tepla?

bezpečnost - ve vytápěném objektu nehrozí nebezpečí výbuchu ani požáru nebo otravy zplodinami nedokonalého spalování

spolehlivost - tepelná soustava je zabezpečena záložními kotli, potřebná zařízení jsou jednoduchá a spolehlivá

výhodná cena - cena tepla z většiny soustav je nižší než při vytápění zemním plynem či elektřinou, odpadá investice do pořízení kotelny i náklady na její provoz a údržbu

uživatelský komfort - odpadají starosti se zajištěním tepelné pohody, jedinou činností spotřebitelů je otočení regulačním ventilem radiátoru na začátku topné sezony

 

Proč je dobré použít v systému vytápění kogenerační jednotky?

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace) výrazně zvyšuje účinnost využití primárního paliva oproti oddělené výrobě elektřiny v kondenzační elektrárně a tepla ve výtopně. Zatímco při výrobě elektřiny v kondenzační elektrárně je větší část energie paliva z fyzikální podstaty odvedena ve formě nízkopotenciálního tepla jako pára z chladicích věží do okolí, v případě kombinované výroby v teplárně je toto teplo recyklováno a dále využito v soustavách zásobování teplem pro vytápění budov a přípravu teplé vody nebo v technologických procesech průmyslových podniků. Tím se ušetří až 1/3 primárního paliva. Proto je tento nejefektivnější a nejekologičtější způsob výroby elektřiny a tepla v EU podporován.

Na jakém principu fungují kogenerační jednotky?

Kombinovaná výroba elektřiny a tepla (KVET, kogenerace) - sdružená výroba elektřiny a tepla v jednom výrobním cyklu.

Jedná se v podstatě o běžný pístový motor, kde jako palivo je použit zemní plyn nebo bioplyn, přičemž vlastní motor slouží k pohonu generátoru vyrábějícího elektřinu a teplo získané chlazením motoru je použito pro vytápění.

Naším cílem je poskytovat stabilně kvalitní a dostupné teplo všem připojeným zákazníkům.

Na trhu působíme od roku 1995, kdy jsme pod původním názvem VYTEP UNIČOV s.r.o. zahájili správu a provoz prvních městských tepelných hospodářství. VYTEP UNIČOV s.r.o. vznikla jako dceřiná firma společnosti Martech Holding a.s., která v kraji působí od roku 1992 jako stavební a realizační společnost poskytující komplexní řešení díla na klíč v energetice, teplárenství, plynárenství i pozemním stavitelství. Více informací

Buďte v obraze ať Vám nic neunikne, co je u nás nového